Виконавець: студент гр. ІБ-11 Л.О. Ігнатюк

Предыдущая12345678910111213141516Следующая


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Кафедра управління інформаційною безпекою

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: "Інформатика"
Варіант № 11

Тема: Програмування мовою С++

Мета роботи: навчитися застосовувати теоретичні знання з програмування при розробленні коду прикладних програм.

Основні завдання: виконати табулювання математичних та логічних функцій; виконати накопичення скінченої суми, добутку; виконати обчислення значень елементів двох дво­ви­мір­них ма­си­вів, після чого здійснити оброблення їх елементів.

Вихідні дані технічного завдання:

Завдання 1: Задано межі та крок зміни аргументів xп=-1.83×N+0.5, xк=2.38×N+0.5,Dx=(xк–xп)/10, yп=-0.74×N+1.0,yк=0.86×N+1.0(де N – номер варіанту),Dy=(yк–yп)/8, а також дійсне число z=1.3×N+1.5. Розробити програму для двовимірного табулювання функції a=f[x,y,z,b]за аргументами х і y ;.

Завдання 2: Задано межі та крок зміни аргументів xп=N-D,xк=D+N,Dx=(xк–xп)/10, yп= (N-D)/2,yк=(N+D)*2,Dy=(yк–yп)/12, а також дійсне число z= ) де D – дата народження, а N – номер в списку викладача. Відповідно до номера варіанта потрібно розробити програму для двовимірного табулювання логічної функції с=f[x,y,z,bза аргументами хіу за математичними виразами ; .

Завдання 3: Задано дійсне число x=1.61×N(де N – но­мер ва­рі­ан­ту) і цілі числа m=10 i n=5. Відповідно до номера варіанту потрібно розробити програму для обчислення значення подвійної суми

Завдання 4: За­да­но дійсне чис­ло x = 0.68×№(де № – но­мер ва­рі­ан­ту) і ці­ле чис­ло n = 10. Розробити програму для обчислення значень елементів одновимірного масиву за за­да­ни­ми фор­му­ла­ми: Об­чис­ли­ти:

· C – се­реднє зна­чен­ня еле­мен­тів ма­си­ву ;

· m – мі­ні­маль­не та M – мак­си­маль­не зна­чен­ня еле­мен­тів ма­си­ву ;

· z – зна­чен­ня ариф­ме­тич­но­го ви­ра­зу, визначається за такою формулою:

Етапи виконання роботи:

Додаткові настанови: видаються керівником роботи у процесі її виконання.

Література: [1-4]

Затверджено на засіданні кафедри УІБ __.___.12 р.

Завдання видав: доц. І.Б. Івасенко


8206033542380230.html
8206090899790761.html
    PR.RU™