Діагностика фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями оцінки фінансового стану є:

· аналіз ефективності господарської діяльності підприємства;

· дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

· дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними активами;

· об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

· оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

· визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Результати оцінки фінансового стану підприємства пропонується представити у таблицях 2.13-2.18.


Таблиця 2.13

Основні економічні показники господарської

діяльності підприємства

Показники Роки Середній темп приросту, % Відхилення 201_р. до 201_ р.
201_ 201_ 201_ +, - %
1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.
2. Валовий прибуток, тис. грн.
3. Чистий прибуток, тис. грн.
4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
5. Середньорічна вартість активів, тис. грн.: в т. ч. необоротних оборотних
6. Фондовіддача, тис. грн./ тис. грн.
7. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, об. в рік
8. Продуктивність праці, тис. грн./ чол.
9. Рентабельність господарської діяльності, %

Таблиця 2.14

Динаміка показників формування фінансових результатів підприємства

Показники Роки Відхилення 201_ р. до 201_р.
201_ 201_ 201_ +/- %
Сукупний дохід
Чистий дохід
Собівартість реалізованої продукції
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Таблиця 2.15

Оцінка ліквідності підприємства

№ з/п Показники Нормативне значення Роки Відхилення 20_р. від 20_р.
20_р 20_р 20_р +/- %
1. Коефіцієнт покриття (загальний) > 1
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,5
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2
4. Частка оборотних засобів в активах за планом
5. Частка виробничих запасів в обор. активах >0,5
6. Робочий капітал, тис грн. середньо-галузеве

Таблиця 2.16

Оцінка платоспроможності підприємства

№ з/п Показники Норма-тивне значення Роки 20_ р. від 20_ р.
20_р. 20_р. 20_р. +/-
1. Коефіцієнт автономії >0,5
2. Коефіцієнт фінансової стабільності >1
3. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами >0,1
4. Коефіцієнт покриття (платоспро-можності) >1

Таблиця 2.17

Оцінка фінансової стійкості підприємства

№ з/п Показники Роки Відхилення 20__р. від 20___р.
20__р 20_р. 20_р. +,- %
1. Коефіцієнт фінансової залежності
2. Маневреність робочого капіталу
3. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу
4. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу
5. Коефіцієнт стійкості фінансування
6. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
7. Коефіцієнт фінансової стабільності

Таблиця 2.18

Оцінка ділової активності підприємства

№ з/п Показники Роки Відхилення 20__р. від 20__р.
20__р. 20__р. 20__р. +/- %
1. Коефіцієнт оборотності активів
2. Тривалість обороту активів (дні)
3. Коефіцієнт оборотності оборотних активів
4. Тривалість обороту оборотних активів (дні)
5. Коефіцієнт оборотності обігових коштів
6. Тривалість одного обороту обігових коштів
7. Коефіцієнт оборотності запасів
8. Тривалість обороту запасів (дні)
9. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Тривалість обороту власного капіталу (дні)
Коефіцієнт завантаженості активів
Коефіцієнт завантаженості активів в обороті
Коефіцієнт завантаженості власного капіталу

За результатами проведених розрахунків студент робить висновки та узагальнення щодо фінансового стану підприємства та розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності економічних відносин у визначеній сфері.


7970293449509067.html
7970322668988802.html
    PR.RU™