Основні засоби

ВСТУП

Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних засобів. Мета даної роботи розглянути поняття основних засобів,їх списання та ремонт. Розкрити зміст видів спрацювання основних засобів - фізичного та морального. Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації і заміни основних виробничих засобів в управлінні матеріальними ресурсами.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів.

Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.


Відображення в обліку ліквідації основних засобів, їх ремонт

Основні засоби

Облік основних засобів регулюється П(С)БО 7 «Основні засоби» та ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні активи».

Положення (стандарт) 7 не поширюється на відтворювані природні ресурси та операції з основними засобами, особливості яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні засоби (ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу,якщо він триваліший за рік).(1, ст.24).

Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.(2,ст.25)

Основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).(3 ст.25)Бухгалтерський облік повинен забезпечити:

· Своєчасне, правильне документальне оформлення, відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу в склад і т.д.),ефективного використання,вибуття (ліквідація,реалізація,безкоштовна передача).

· Своєчасне (щомісячне)відображення в обліку зносу амортизації основних засобів.

· Відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів.

· Визначення результату від ліквідації ,а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів.

· Виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.


7964045499284549.html
7964085912930889.html
    PR.RU™