РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

5.1 Ділянка, що пропонується для розміщення готелю, повинна відповідати вимогам санi -
тар но-епідеміологічних правил і гігієнічних нормативів щодо рівнів природних та штучних
радіо нуклідів, вмісту потенційно небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин у
повітрі, ґрунті, негативних фізичних факторів (шум, вібрація, інфразвук, електромагнітні поля
тощо) та інших. Розміщення й об'ємно-просторове рішення будинків готелів повинні
відповідати вимогам ДБН 360, ДБН В.1.4-2.01, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН
В.2.2-17, ДБН В.2.3-4, ДСП 173, ДСанПіН 239, СанПиН 2605, СанПиН 3077 і цих Норм.

5.2 Площа ділянки визначається завданням на проектування або проектом з
урахуванням умов розміщення, характеру міського середовища, функціонального складу і


Ñ. 10 ÄÁÍ Â.2.2-20:2008

категорії готелю. Земельна ділянка для розміщення готелю повинна забезпечити можливість облаштування (розміщення ділян ки відпочинку, господарських ділянок і гостьових стоянок автотранспорту) та озеленення .

5.3 При проектуванні готелів і готельних комплексів (крім мотелів) їх ділянки рекомендується розміщувати в пішохідній доступності від зупинок громадського транспорту (у радіусі 700 м).

5.4 Мотелі слід розміщувати переважно на крупних транзитних магістралях, що сполучають поселення.

5.5 У складі ділянки готелю (мотелю) повинні бути передбачені:
– упоряджені майданчики перед входами в приміщення громадського і житлового

призначення (з розрахунку не менше 0,2 м2 на одного проживаючого);

– майданчики для стоянки автомобілів (див. 5.7);

– майданчики для тимчасового паркування автомобілів і автобусів для висадки та посадки пасажирів згідно з вимогами ДБН 360 і ДБН В.2.3-5;

– внутрішні наскрізні проїзди, під'їзди до головного та інших входів до готелю згідно з вимогами ДБН 360 та ДБН В.1.1-7.

5.6 Необхідність розміщення на ділянці спортивних і дитячих майданчиків, а також
зимових садів, оранжерей, зелених партерів та інших зон відпочинку і дозвілля визначається
завданням на проектування або проектом.

5.7 Гаражі та стоянки автомобілів при готелях слід проектувати з урахуванням вимог ДБН
360, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.3-15, ВСН 01. Площа відкритих австоянок, що не охороняються, до
площі ділянки готелю не включається.

При готелях категорії **** і вище повинні передбачатися автостоянки, що охороняються. Кіль кість місць на автостоянках (згідно з ДСТУ 4269) залежно від категорії готелю (мотелю) приймається не менше зазначених у таблиці 1 (у % від кількості номерів).

Кількість місць на автостоянках готелів для обслуговуючого персоналу розраховується згідно з вимогами ДБН 360 та завданням на проектування.Кількість місць на автостоянках готелів, що мають у своєму складі відкриті для сторонніх
відвідувачів підприємства харчування, побутового обслуговування і торгівлі,

культурно-масового при значення, рекомендується збільшувати з урахуванням потужностей цих підприємств згідно з завданням на проектування.

Таблиця 1– Кількість місць на автостоянках залежно від категорії готелю (мотелю)

Види готелів Кількість місць, %, від кількості номерів при готелях категорій:
* ** *** **** *****
Готелі
Мотелі

5.8 Відстань між житловими корпусами (будинками) готелів та автостоянкою слід
приймати згідно з вимогами ДБН 360 та ДСП 173.

5.9 Відкритий майданчик для короткочасної стоянки біля головного входу проектується з
роз рахунку одночасного розміщення не менше п'яти автомобілів.

5.10 Площу ділянки для стоянки одного автомобіля на автостоянках слід приймати
відповідно до вимог ДБН В.2.3-15.

5.11 На ділянках готелів повинні бути передбачені індивідуальні стоянки для інвалідів (із
роз рахунку 10 %, але не менше одного машино-місця), максимально наближені до входу у
будинок, і спеціальні пристрої (пандуси, підйомники), що забезпечують доступність для


ÄÁÍ Â.2.2-20:2008 Ñ. 11

маломобільних груп населения громадських зон будинків і території готелю згідно з ДБН В.2.2-17.

5.12 При проектуванні багатофункціональних комплексів, що включають готелі, слід перед бачати розміщення стоянок із розрахунку забезпечення потреби в машино-місцях для паркування автомобілів осіб, що працюють, проживають і відвідують комплекс згідно з вимогами ДБН 360.

5.13 У підземних, підвальних і цокольних поверхах готелів допускається розміщення стоянок для зберігання і паркування легкових автомобілів згідно з вимогами 6.7 ДБН В.2.3-15.

5.14 У готелях при вантажних терміналах та інших готелях, що обслуговують вантажні авто мобільні потоки, слід передбачати автостоянки (пункти відстою) вантажного автотранспорту, кіль кість місць на яких встановлюється завданням на проектування, проектом або відповідним об ґрун - туванням.

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

6.1 Функціонально-планувальні вимоги до структури будинків готелів та їх окремих


7963803926554236.html
7963843660730664.html
    PR.RU™